مشخصات پروژه

نوع سازه

پل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت برشی تیر فرعی بتنی پس از انجام آزمایش

راهکار

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط