مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت برشی تیر بتنی به دلیل بتن با کیفیت مناسب

ضعف در خمش به دلیل کمبود آرماتور خمشی در اجرا

راهکار

مقاوم سازی برشی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD

مقاوم سازی خمشی تیر بتنی با استفاده از لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط