مشخصات پروژه

نوع سازهمسکونی
نوع مصالحبتنی
المان سازه ای

سقف تیرچه بلوک

درخواست کارفرما

مقاوم سازی به علت تغییر کاربری سازه

راهکار

طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه ، به علت تغییر کاربری سازه و ایجاد بارهای بیشتر از ظرفیت باربری، سیستم ثقلی سازه باید تقویت گردد. طبق درخواست کارفرما، عملیات ارزیابی و طراحی جهت مقاوم سازی شروع گردید.

– طبق ارزیابی های صورت گرفته در این پروژه، برای مقاوم سازی سقف تیرچه بلوک از نصب لمینت FRP استفاده می‌گردد. راهکار مقاوم سازی به شرح زیر است :
• تمامی پوسته نازک کاری سطح، باید برداشته شود .
• سطح بتن تیرچه ها باید عاری از هرگونه آلودگی نظیر چربی، گچ، پلاستر و… باشد. این کار را می‌توان با استفاده از ابزاری چون فرچه سیمی، فرز و… انجام داد .
• سطح آسیب دیده بتن تیرچه ها با استفاده از مواد ترمیمی اپوکسی، ترمیم گردد .
• لمینت های FRP در اندازه های مندرج در نقشه طرح توسط قیچی بریده شود .
• سطح لمینت های FRP باید توسط محلول مخصوص و پارچه خشک تمیز شود .
• سطح بتنی تیرچه ها باید عاری از رطوبت باشد .
• مواد چسباننده باید طبق دستورالعمل ترکیب گردد .
• سعی گردد تا مواد برای هر مرحله به صورت جداگانه و به اندازه نیاز ترکیب شود.
• سطح بتن تیرچه ها، با ماده چسباننده آغشته گردد .
• لمینت های FRP باید با مواد چسباننده آغشته و با فشار، مواد اضافی داخل لایه ها خارج گردد .
• لمینت های FRP در سطح بتن تیرچه ها، طبق فواصل و جهات مندرج در نقشه اجرایی طرح نصب گردد .
• بعد از سخت شدن مواد چسباننده، برای اطمینان از عملیات مقاوم سازی باید تست‌های مقاومتی انجام گردد .
• برای اطمینان و محافظت از نصب می‌توان از شمع استفاده کرد .
نکته : ابعاد و اندازه برش لمینت، نسبت ترکیب ماده چسباننده و محل قرارگیری لمینت FRP و… در شرایط هر پروژه متفاوت است و باید توسط مهندسین طراح، ارزیابی گردد.

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط