مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دیوار برشی و کمبود آرماتور اجرایی

راهکار

مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن تک جهته UD به صورت افقی و دورپیچ

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط