مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت برشی تیر بتنی به دلیل فاصله بیش از حد خاموت ها

ضعف در خمش به دلیل کمبود آرماتور خمشی در اجرا

راهکار

مقاوم سازی برشی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD

مقاوم سازی خمشی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط