مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دال بتنی و آرماتور ضعیف در اجرا

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط