مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی ستون های بتنی و کمبود درصد آرماتور اجرایی

راهکار

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته UD به دورپیچ

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط