مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار مصالح بنایی

درخواست کارفرما

عدم یکپارچگی دیوار مصالح بنایی به دلیل عدم اجرای کلاف های قائم

راهکار

مقاوم سازی دیوار مصالح بنایی با اجرای وال پست با الیاف کربن تک جهته UD جهت یکپارچه سازی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط