مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دیوار برشی و فاصله زیاد از حد آرماتورها

راهکار

مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن تک جهته UD در دو جهت افقی و عمودی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط