مشخصات پروژه

نوع سازه

پل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

خرابی سطحی بتن تیر اصلی و کمبود مقاومت خمشی

راهکار

ترمیم بتن با استفاده از ملات ترمیمی پلیمری محتوی الیاف

مقاوم سازی خمشی تیر اصلی بتنی با استفاده از لمینیت کربن FRP

استفاده از پوشش ضد کربناسیون روی سطح نهایی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط