مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

مصالح بنایی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت سقف گنبدی مصالح بنایی

راهکار

مقاوم سازی سقف گنبدی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط