مشخصات پروژه

نوع سازه

بنای تاریخی

نوع مصالح

مصالح بنایی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت سقف گنبدی شکل مصالح بنایی به دلیل فرسودگی

راهکار

مقاوم سازی سقف گنبدی مصالح بنایی با الیاف کربن تک جهته UD و لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط