مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ِسقف

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دال بتنی به دلیل کیفیت پایین بتن مصرفی پس از انجام آزمایش

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت کربن FRP در دو جهت

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط