مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

ستون

درخواست کارفرما

مقاومت کم بتن ستون به دلیل کیفیت پایین بتن

کم شدن مقاومت سقف به دلیل ایجاد بازشو و کیفیت پایین اجرا

راهکار

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده الیاف کربن تک جهته UD

مقاوم سازی سقف با استفاده از لمینیت کربن FRP در دو جهت

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط