مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای پایه
درخواست کارفرما ضعف مقاومت بتن و در نتیجه مقاومت برشی سر ستون پایه پل
راهکار مقاوم سازی برشی سر ستون پایه پل بتنی با استفاده از لمینیت کربن FRP در وجه کناری

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط