مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در درصد آرماتور اجرایی و مغایرت با نقشه اجرایی

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط