مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

فونداسیون

درخواست کارفرما

ضعف در باربری فونداسیون یکی از ستون های فلزی کارگاه صنعتی

راهکار

مقاوم سازی پدستال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD به صورت دورپیچ

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط