مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در اجرای بتن دال بتنی مقاومت پایین دال

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط