مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

ضعف در اجرای ستون های بتنی با مقطع دایروی و کمبود مقاومت بتن اجرایی

راهکار

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در نواحی انتهایی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط