مشخصات پروژه

نوع سازه پل
نوع مصالح بتنی
المان سازه ای عرشه
درخواست کارفرما ضعف در طراحی عرشه بتنی به دلیل آرماتورگذاری نامناسب
راهکار مقاوم سازی عرشه بتنی با الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط