مشخصات پروژه

نوع سازه

کارگاه صنعتی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

فونداسیون

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی فونداسیون بتنی به دلیل اجرای ضعیف بتن

راهکار

مقاوم سازی فونداسیون بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط