مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دال و تیرهای بتنی اطراف و آرماتورگذاری کم

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط