مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار مصالح بنایی

درخواست کارفرما

عدم یکپارچگی دیوار مصالح بنایی به دلیل عدم اجرای کلاف های افقی و قائم

راهکار

مقاوم سازی دیوار مصالح بنایی با اجرای وال پست با الیاف کربن تک جهته UD جهت یکپارچه سازی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط