مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

ستون

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دال و ستون های بتنی اطراف و به دلیل مقاومت پایین بتن

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با الیاف کربن تک جهته UD در دوجهت عمود بر هم

مقاوم سازی ستون بتنی با الیاف کربن تک جهته UD به صورت دورپیچ

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط