مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

کف

درخواست کارفرما

ضعف در باربری فونداسیون به دلیل ضخامت اجرایی کمتر از ضخامت طراحی

راهکار

مقاوم سازی فونداسیون بتنی با الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط