مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان اداری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت برشی تیر بتنی به فاصله گذاری نامناسب خاموت ها

راهکار

مقاوم سازی برشی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط