مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف در کیفیت بتن اجرایی پس از انجام آزمایش

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت کربن FRP در سطح فوقانی دال بتنی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط