مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

سقف

درخواست کارفرما

ضعف کیفیت بتن اجرایی و مقاومت پایین بتن

راهکار

مقاوم سازی دال بتنی با لمینیت کربن FRP

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط