مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

ضعف در طراحی دیوار برشی و کمبود آرماتور و مقاومت بتن

راهکار

مقاوم سازی دیوار برشی با الیاف کربن تک جهته UD  به صورت افقی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط