مشخصات پروژه

نوع سازه

پل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت تیر اصلی بتنی پس از انجام آزمایش

راهکار

مقاوم سازی تیر بتنی با استفاده از الیاف کربن تک جهته UD به صورت مورب

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط