مشخصات پروژه

نوع سازه

مخزن

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

به وجود آمدن ترک های سطحی روی دیوار و در اطراف لوله های خارج شده از دیوار

راهکار

ترمیم دیوار بتنی با استفاده از رزین تزریقی داخل دیوار

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط