مشخصات پروژه

نوع سازه

پل

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

پایه

درخواست کارفرما

خوردگی و شسته شدن بتن پایه پل

راهکار

ترمیم پایه پل با استفاده از آستر محافظت از خوردگی آرماتور و ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط