مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

تیر

درخواست کارفرما

اجرای نامناسب بتن و کرمو بودن تیر بتنی

راهکار

ترمیم سطح زیرین تیر بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط