مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار برشی

درخواست کارفرما

به وجود آمدن ترک های مورب روی سطح دیوار بتنی

راهکار

ترمیم دیوار بتنی با استفاده از رزین تزریقی داخل دیوار

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط