مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

میراگر

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت لرزه ای قاب بتنی

راهکار

مقاوم سازی با استفاده از میراگرهای تسلیمی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط