مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوارهای چاله آسانسور

درخواست کارفرما

ضعف در پایداری و مقاومت دیواره های چاله آسانسور

راهکار

مقاوم سازی و پایدارسازی دیواره های چاله آسانسور با استفاده از سیستم مش بندی و شاتکریت

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط