مشخصات پروژه

نوع سازه

چاه فاضلاب

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

ترک های وسیع و خوردگی بتن دیواره چاه

راهکار

ترمیم دیوار مخزن بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط