مشخصات پروژه

نوع سازه

مخزن

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

ترک های وسیع در سطح دیوار مخزن به دلیل بار زیاد

راهکار

ترمیم دیوار مخزن بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط