مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

قلوه کن شدن بتن دال در ناحیه اتصال به تیر بتنی

راهکار

ترمیم دال بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط