مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دیوار

درخواست کارفرما

قلوه کن شدن اجرای ضعیف بتن سازه ای

راهکار

ترمیم دیوار حائل بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط