مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

ضعف در مقاومت محوری و خمشی ستون بتنی به دلیل آرماتورگذاری نامناسب

راهکار

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از سیستم ژاکت بتنی و بتن ریزی به روش شاتکریت

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

پروژه های مرتبط