الیاف چاپد فولادی

بتن مسلح به الیاف فولادی یا (SFRC (Steel Fiber Reinforced Concrete، بتنی است که از الیاف فولادی برای مسلح سازی آن استفاده می‌شود. این نوع بتن، در حال حاضر کاربردهای کمی دارد، اما با توجه به قابلیت‌های فراوان بتن مسلح به الیاف فولادی، کمیته ۵۴۴ موسسه ACI معتقد است از بتن حاوی الیاف فولادی در آینده به مراتب استفاده خواهد شد. در حال حاضر اطلاعات مهندسین و متخصصین فعال در حوزه ساخت و سازه نسبت به این نوع الیاف فولادی و این نوع مسلح سازی بسیار کم است.