برچسب: سازه های بتنی

مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله

عدم وجود آیین نامه لرزه ای در ساخت ساختمان و سازه های قدیمی سبب شده است تا سازه ها تنها برای تحمل بارهای ثقلی طراحی گردند. در نتیجه ساختمان های بسیار زیادی وجود دارند که فاقد سختی و مقاومت کافی در برابر نیروهای جانبی(زمین لرزه) می باشند. از این رو برای کاهش خسارات زیان بار مالی و جانی باید به مقاوم سازی ساختمان ها پرداخت. روش های متعددی برای مقاوم سازی ساختمان ها وجود دارد.

مقاوم سازی ساختمان در برابر زلزله