مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان تجاری

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

کف

درخواست کارفرما

پر کردن حفره موجود در کف بتنی

راهکار

ترمیم حفره کف بتنی با ملات ترمیمی اپوکسی بتن

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط