مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

ستون

درخواست کارفرما

خوردگی و کرمو بودن ناحیه انتهایی ستون بتنی

راهکار

استفاده از آسترهای محافظت کننده از خوردگی آرماتور

استفاده از ملات ترمیمی اپوکسی بتن برای ترمیم کامل ستون بتنی

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن

ملات ترمیمی اپوکسی بتن

پروژه های مرتبط