مشخصات پروژه

نوع سازه

ساختمان مسکونی

نوع مصالح

بتنی

المان سازه ای

دال

درخواست کارفرما

رفع مشکل کمبود آرماتور دال بتنی

راهکار

استفاده از لمینیت های FRP در وجه زیرین سقف در یک جهت به صورت سرتاسری

تصاویر پروژه

محصولات مورد استفاده

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف چاپد بازالت

ترمیم کننده بتن و گروت ها

الیاف ماکروسنتتیک

محصولات مقاوم سازی

میلگرد شیشه FRP

محصولات مقاوم سازی

میلگرد کربن FRP

لمینیت FRP

لمینیت کربن FRP

پروژه های مرتبط